Sant Shri
  Asharamji Ashram

     Official Website
 
 

Register

 

Login

Follow Us At      
40+ Years, Over 425 Ashrams, more than 1400 Samitis and 17000+ Balsanskars, 50+ Gurukuls. Millions of Sadhaks and Followers.

Shri Asharamayan Video
Minimize
Show 
 per page
Audios
Minimize

Get Flash to see this player.

|| ശ്രീ ആസാരാമയണ || - Malayalam
Minimize
|| ശ്രീ ആസാരാമയണ || - Malayalam

 

||ശ്രീ ആസാരാമയണ||

ഗുരു ചരണ രജ ശീഷ ധരി, ഹൃദയ രൂപ വിചാര |
ശ്രീ ആസാരാമായണ കഹൗം‍, വേദാന്ത കോ സാര ||
ധര്‌മ കാമാര്‌ഥ മോക്ഷ ദേ, രോഗ ശോക സം‍ഹാര |
ഭജേ ജോ ഭക്തി ഭാവ സേ, ശീഘ്ര ഹോ ബേഡാ പാര ||

ഭാരത സിം‍ധു നദീ ബഖാനീ, നവാബ ജിലേ മേം‍ ഗാം‍വ ബേരാണീ |
രഹതാ ഏക സേഠ ഗുണ ഖാനി, നാമ ഥാഊമല സിരുമലാനീ ||
ആജ്ഞാ മേം‍ രഹതീ മേം‍ഹഗീബാ, പതിപരായണ നാമ മം‍ഗീബാ |
ചൈത വദ ഛഃ‍ ഉന്നീസ അഠാനവേ, ആസുമല അവതരിത ആം‍ഗനേ ||
മാം‍ മന മേം‍ ഉമഡാ സുഖ സാഗര, ദ്വാര പേ ആയാ ഏക സൗദാഗര |
ലായാ ഏക അതി സുന്ദര ഝൂലാ, ദേഖ പിതാ മന ഹര്‌ഷ സേ ഫൂലാ ||
സഭീ ചകിത ഈശ്വര കീ മായാ, ഉചിത സമയ പര കൈസേ ആയാ |
ഈശ്വര കീ യേ ലീലാ ഭാരീ, ബാലക ഹൈ കോഈ ചമത്‌കാരീ ||

സം‍ത സേവാ ഔ ശ്രുതി ശ്രവണ, മാത പിതാ ഉപകാരീ |
ധര്‌മ പുരുഷ ജന്മാ കോഈ, പുണ്യോം‍ കാ ഫല ഭാരീ ||

സൂരത ഥീ ബാലക കീ സലോനീ, ആതേ ഹീ കര ദീ അനഹോനീ |
സമാജ മേം‍ ഥീ മാന്യതാ ജൈസീ, പ്രചലിത ഏക കഹാവത ഐസീ ||
തീന ബഹന കേ ബാദ ജോ ആതാ, പുത്ര വഹ ത്രേഖണ കഹലാതാ |
ഹോതാ അശുഭ അമം‍ഗലകാരീ, ദരിദ്രതാ ലാതാ ഹൈ ഭാരീ ||
വിപരീത കിം‍തു ദിയാ ദിഖാഈ, ഘര മേം‍ ജൈസേ ലക്ഷ്‌മീ ആഈ |
തിരലോകീ കാ ആസന ഡോലാ, കുബേര നേ ഭം‍ഡാര ഹീ ഖോലാ |
മാന പ്രതിഷ്ഠാ ഔര ബഡാഈ, സബകേ മന സുഖ-ശാം‍തി ഛാഈ ||

തേജോമയ ബാലക ബഢാ, ആനന്ദ ബഢാ അപാര |
ശീല ശാം‍തി കാ ആത്മധന, കരനേ ലഗാ വിസ്താര ||

ഏക ദിനാ ഥാഊമല ദ്വാരേ, കുലഗുരു പരശുരാമ പധാരേ |
ജ്യൂം‍ ഹീ വേ ബാലക കോ നിഹാരേ, അനായാസ ഹീ സഹസാ പുകാരേ ||
യഹ നഹീം‍ ബാലക സാധാരണ, ദൈവീ ലക്ഷണ തേജ ഹൈ കാരണ |
നേത്രോം‍ മേം‍ ഹൈ സാത്വിക ലക്ഷണ, ഇസകേ കാര്യ ബഡേ വിലക്ഷണ ||
യഹ തോ മഹാന് സം‍ത ബനേഗാ, ലോഗോം‍ കാ ഉദ്ധാര കരേഗാ |
സുനീ ഗുരു കീ ഭവിഷ്യവാണീ, ഗദഗദ ഹോ ഗയേ സിരുമലാനീ |
മാതാ നേ ഭീ മാഥാ ചൂമാ, ഹര കോഈ ലേ കരകേ ഘൂമാ ||

ജ്ഞാനീ വൈരാഗീ പൂര്വ കാ, തേരേ ഘര മേം‍ ആയ |
ജന്മ ലിയാ ഹൈ യോഗീ നേ, പുത്ര തേരാ കഹലായ ||
പാവന തേരാ കുല ഹുആ, ജനനീ കോഖ കൃതാര്‌ഥ |
നാമ അമര തേരാ ഹുആ, പൂര്‌ണ ചാര പുരുഷാര്‌ഥ ||

സൈം‍താലീസ മേം‍ ദേശ വിഭാജന, പാക മേം‍ ഛോഡാ ഭൂ പശു ഔ ധന |
ഭാരത അമദാവാദ മേം‍ ആയേ, മണിനഗര മേം‍ ശിക്ഷാ പായേ ||
ബഡീ വിലക്ഷണ സ്മരണ ശക്തി, ആസുമല കീ ആശു യുക്തി |
തീവ്ര ബുദ്ധി ഏകാഗ്ര നമ്രതാ, ത്വരിത കാര്യ ഔ സഹനശീലതാ ||
ആസുമല പ്രസന്ന മുഖ രഹതേ, ശിക്ഷക ഹം‍സമുഖഭാഈ കഹതേ |
പിസ്താ ബാദാമ കാജൂ അഖരോടാ, ഭരേ ജേബ ഖാതേ ഭര പേടാ ||
ദേ ദേ മക്‌ഖന മിശ്രീ കൂജാ, മാം‍ നേ സിഖായാ ധ്യാന ഔ പൂജാ |
ധ്യാന കാ സ്വാദ ലഗാ തബ ഐസേ, രഹേ ന മഛലീ ജല ബിന ജൈസേ ||
ഹുഏ ബ്രഹ്മവിദ്യാ സേ യുക്ത വേ, വഹീ ഹൈ വിദ്യാ യാ വിമുക്തയേ |
ബഹുത രാത തക പൈര ദബാതേ, ഭരേ കം‍ഠ പിതു ആശിഷ പാതേ ||

പുത്ര തുമ്‌ഹാരാ ജഗത മേം‍, സദാ രഹേഗാ നാമ |
ലോഗോം‍ കേ തുമസേ സദാ, പൂരണ ഹോം‍ഗേ കാമ ||

സിര സേ ഹടീ പിതാ കീ ഛായാ, തബ മായാ നേ ജാല ഫൈലായാ |
ബഡേ ഭാഈ കാ ഹുആ ദുഃ‍ശാസന, വ്യര്‌ഥ ഹുഏ മാം‍ കേ ആശ്വാസന ||
ഛൂടാ വൈഭവ സ്കൂലീ ശിക്ഷാ, ശുരു ഹോ ഗഈ അഗ്നിപരീക്ഷാ |
ഗയേ സിദ്ധപുര നൗകരീ കരനേ, കൃഷ്ണ കേ ആഗേ ബഹായേ ഝരനേ ||
സേവക സഖാ ഭാവ സേ ഭീജേ, ഗോവിന്ദ മാധവ തബ രീഝേ |
ഏക ദിനാ ഏക മാഈ ആഈ, ബോലീ ഹേ ഭഗവന് സുഖദാഈ ||
പഡേ പുത്ര ദുഃ‍ഖ മുഝേ ഝേലനേ, ഖൂന കേസ ദോ ബേടേ ജേല മേം‍ |
ബോലേ ആസു സുഖ പാവേം‍ഗേ, നിര്‌ദോഷ ഛൂട ജല്‌ദീ ആവേം‍ഗേ |
ബേടേ ഘര ആയേ മാം‍ ഭാഗീ, ആസുമല കേ പാം‍വോം‍ ലാഗീ ||

ആസുമല കാ പുഷ്ട ഹുആ, ആലൗകിക പ്രഭാവ |
വാകസിദ്ധി കീ ശക്തി കാ, ഹോ ഗയാ പ്രാദുര്‌ഭാവ ||

ബരസ സിദ്ധപുര തീന ബിതായേ, ലൗട അമദാവാദ മേം‍ ആയേ |
കരനേ ലഗീ ലക്ഷ്‌മീ നര്‌തന, കിയാ ഭാഈ കാ ദില പരിവര്‌തന ||
ദരിദ്രതാ കോ ദൂര കര ദിയാ, ഘര വൈഭവ ഭരപൂര കര ദിയാ |
സിനേമാ ഉന്‌ഹേം‍ കഭീ ന ഭായേ, ബലാത് ലേ ഗയേ രോതേ ആയേ ||
ജിസ മാം‍ നേ ഥാ ധ്യാന സിഖായാ, ഉസകോ ഹീ അബ രോനാ ആയാ |
മാം‍ കരനാ ചഹതീ ഥീ ശാദീ, ആസുമല കാ മന വൈരാഗീ ||
ഫിര ഭീ സബനേ ശക്തി ലഗാഈ, ജബരന കര ദീ ഉനകീ സഗാഈ |
ശാദീ കോ ജബ ഹുആ ഉനകാ മന, ആസുമല കര ഗയേ പലായന ||

പം‍ഡിത കഹാ ഗുരു സമര്‌ഥ കോ, രാമദാസ സാവധാന |
ശാദീ ഫേരേ ഫിരതേ ഹുഏ, ഭാഗേ ഛുഡാകര ജാന ||

കരത ഖോജ മേം‍ നികല ഗയാ ദമ, മിലേ ഭരുച മേം‍ അശോക ആശ്രമ |
കഠിനാഈ സേ മിലാ രാസ്താ, പ്രതിഷ്ഠാ കാ ദിയാ വാസ്താ ||
ഘര മേം‍ ലായേ ആജമായേ ഗുര, ബാരാത ലേ പഹും‍ചേ ആദിപുര |
വിവാഹ ഹുആ പര മന ദൃഢായാ, ഭഗത നേ പത്നീ കോ സമഝായാ ||
അപനാ വ്യവഹാര ഹോഗാ ഐസേ, ജല മേം‍ കമല രഹതാ ഹൈ ജൈസേ |
സാം‍സാരിക വ്യവഹാര തബ ഹോഗാ, ജബ മുഝകോ സാക്ഷാത്‌കാര ഹോഗാ |
സാഥ രഹേ ജ്യൂം‍ ആത്മാകായാ, സാഥ രഹേ വൈരാഗീ മായാ |

അനശ്വര ഹൂം‍ മൈം‍ ജാനതാ, സത ചിത ഹൂം‍ ആനന്ദ |
സ്ഥിതി മേം‍ ജീനേ ലഗൂം‍, ഹോവേ പരമാനന്ദ ||

മൂല ഗ്രം‍ഥ അധ്യന കേ ഹേതു, സം‍സ്കൃത ഭാഷാ ഹൈ ഏക സേതു |
സം‍സ്കൃത കീ ശിക്ഷാ പാഈ, ഗതി ഔര സാധനാ ബഢാഈ ||
ഏക ശലോക ഹൃദയ മേം‍ പൈഠാ, വൈരാഗ്യ സോയാ ഉഠ ബൈഠാ |
ആശാ ഛോഡ നൈരാശ്യവലം‍ബിത, ഉസകീ ശിക്ഷാ പുര്‌ണ അനുശ്‌ഠിത |
ലക്ഷ്‌മീ ദേവീ കോ സമഝായാ, ഈശ പ്രാപ്തി ധ്യേയ ബതായാ ||
ഛോഡ കേ ഘര മൈം‍ അബ ജാഊം‍ഗാ, ലക്ഷ്യ പ്രാപ്ത കര ലൗട ആഊം‍ഗാ ||
കേദാരനാഥ കേ ദര്‌ശന പായേ, ലക്ഷാധിപതി ആശിഷ പായേ |
പുനി പൂജാ പുനഃ‍ സം‍കല്പായേ, ഈശ പ്രാപ്തി ആശിഷ പായേ ||
ആയേ കൃഷ്ണ ലീലാസ്ഥലീ മേം‍, വൃന്ദാവന കീ കും‍ജ ഗലിന മേം‍ |
കൃഷ്ണ നേ മന മേം‍ ഢാലാ, വേ ജാ പഹും‍ചേ നൈനിതാലാ ||
വഹാം‍ ഥേ ശ്രോത്രിയ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠിത, സ്വാമീ ലീലാശാഹ പ്രതിഷ്ഠിത |
ഭീതര തരല ഥേ ബാഹര കഠോരാ, നിര്വികല്പ ജ്യൂം‍ കാഗജ കോരാ |
പൂര്‌ണ സ്വതം‍ത്ര പരമ ഉപകാരീ, ബ്രഹ്മസ്ഥിത ആത്മ-സാക്ഷാത്‌കാരീ ||

ഈശകൃപാ ബിന ഗുരു നഹീം‍, ഗുരു ബിനാ നഹീം‍ ജ്ഞാന |
ജ്ഞാന ബിനാ ആത്മാ നഹീം‍, ഗാവഹിം‍ വേദ പുരാന ||

ജാനനേ കോ സാധക കീ കോടി, സത്തര ദിന തക ഹുഈ കസൗടീ |
കം‍ചന കോ അഗ്നി മേം‍ തപായാ, ഗുരു നേ ആസുമല ബുലവായാ ||
കഹാ ഗൃഹസ്ഥ ഹോ കര്‌മ കരനാ, ധ്യാന ഭജന ഘര പര ഹീ കരനാ |
ആജ്ഞാ മാനീ ഘര പര ആയേ, പക്ഷ മേം‍ മോടീ കോരല ധായേ ||
നര്‌മദാ തട പര ധ്യാന ലഗായേ, ലാലജീ മഹാരാജ ആകര്‌ഷായേ |
സപ്രേമ ശീലസ്വാമീ പഹം‍ധായേ, ദത്തകുടീര മേം‍ സാഗ്രഹ ലായേ ||
ഉമഡാ പ്രഭു പ്രേമ കാ ചസകാ, അനുഷ്ഠാന ചാലീസ ദിവസ കാ |
മരേ ഛഃ‍ ശത്രു സ്ഥിതി പാഈ, ബ്രഹ്മനിഷ്ഠതാ സഹജ സമാഈ ||
ശുഭാശുഭ സമ രോനാ ഗാനാ, ഗ്രീഷ്മ ഠം‍ഡ മാന ഔ അപമാനാ |
തൃപ്ത ഹോ ഖാനാ ഭൂഖ അരു പ്യാസ, മഹല ഹോ കുടിയാ ആസനിരാസ |
ഭക്തിയോഗ ജ്ഞാന അഭ്യാസീ, ഹുഏ സമാന മഗഹര ഔ കാസീ ||

ഭാവ ഹീ കാരണ ഈശ ഹൈ, ന സ്വര്‌ണ കാഠ പാഷാന |
സത ചിത ആനം‍ദരൂപ ഹൈ, വ്യാപക ഹൈ ഭഗവാന ||
ബ്രഹ്മേശാന ജനാര്‌ദന, സാരദ സേസ ഗണേശ |
നിരാകാര സാകാര ഹൈ, ഹൈ സര്വത്ര ഭവേശ ||

ഹുഏ ആസുമല ബ്രഹ്മാഭ്യാസീ, ജന്മ അനേകോം‍ ലാഗീ ബാസീ |
ദൂര ഹോ ഗഈ ആധി-വ്യാധി, സിദ്ധ ഹോ ഗഈ സഹജ സമാധി ||
ഇക രാത നദീ തട മന ആകര്‌ഷാ, ആഈ ജോര സേ ആം‍ധീ വര്‌ഷാ |
ബം‍ദ മകാന ബരാമദാ ഖാലീ, ബൈഠേ വഹീം‍ സമാധി ലഗാ ലീ |
ദേഖാ കിസീനേ സോചാ ഡാകൂ, ലായേ ലാഠീ ഭാലാ ചാകൂ |
ദൗഡേ ചീഖേ ശോര മച ഗയാ, ടൂടീ സമാധി ധ്യാന ഖിം‍ച ഗയാ ||
സാധക ഉഠാ ഥാ ബിഖരേ കേശാ, രാഗ-ദ്വേഷ നാ കിം‍ചിത് ലേശാ |
സരല ലോഗോം‍ നേ സാധു മാനാ, ഹത്യാരോം‍ നേ കാല ഹീ ജാനാ ||
ഭൈരവ ദേഖ ദുഷ്ട ഘബരായേ, പഹലവാന ജ്യൂം‍ മല്ല ഹീ പായേ |
കാമീജനോം‍ നേ ആശിക മാനാ, സാധുജന കീന്‌ഹേം‍ പരനാമാ ||

ഏക ദൃഷ്ടി ദേഖേ സഭീ, ചലേ ശാം‍ത ഗമ്‌ഭീര |
സശസ്ത്രോം‍ കീ ഭീഡ കോ, സഹജ ഗയേ വേ ചീര ||

മാതാ ആഈ ധര്‌മ കീ സേവീ, സാഥ മേം‍ പത്നീ ലക്ഷ്‌മീ ദേവീ |
ദോനോം‍ ഫൂട ഫൂട കര രോഈ, രുദന ദേഖ കരുണാ ഭീ രോഈ ||
സം‍ത ലാലജീ ഹൃദയ പസീജാ, ഹര ദര്‌ശക ആം‍സൂ മേം‍ ഭീജാ |
കഹാ സഭീ നേ ആപ ജാഇയോ, ആസുമല ബോലേ കി ഭാഈയോം‍ ||
ചലീസ ദിവസ ഹുആ നഹീം‍ പൂരാ, അനുഷ്ഠാന ഹൈ മേരാ അധൂരാ |
ആസുമല നേ ഛോഡീ തിതിക്ഷാ, മാം‍ പത്നീ നേ കീ പരതീക്ഷാ ||
ജിസ ദിന ഗാം‍വ സേ ഹുഈ വിദാഈ, ജാര ജാര രോയേ ലോഗ-ലുഗാഈ |
അമദാവാദ കോ ഹുഏ രവാനാ, മിയാം‍ഗാം‍വ സേ കിയാ പയാനാ |
മും‍ബഈ ഗയേ ഗുരു കീ ചാഹ, മിലേ വഹീം‍ പൈ ലീലാശാഹ |
പരമ പിതാ നേ പുത്ര കോ ദേഖാ, സൂരജ നേ ഘടജല മേം‍ പേഖാ ||
ഘടക തോഡ ജല ജല മേം‍ മിലായാ, ജല പ്രകാശ ആകാശ മേം‍ ഛായാ |
നിജ സ്വരൂപ കാ ധ്യാന ദൃഢായാ, ഢാഈ ദിവസ ഹോശ ന ആയാ ||

ആസോജ സുദ ദോ ദിവസ, സം‍വത ബീസ ഇക്കീസ |
മധ്യാഹ്ന ഢാഈ ബജേ, മിലാ ഈസ സേ ഈസ ||
ദേഹ സഭീ മിഥ്യാ ഹുഈ, ജഗത ഹുആ, നിസ്സാര |
ഹുആ ആത്മാ സേ തഭീ, അപനാ സാക്ഷാത്‌കാര ||

പരമ സ്വതം‍ത്ര പുരുഷ ദര്‌ശായാ, ജീവ ഗയാ ഔര ശിവ കോ പായാ |
ജാന ലിയാ ഹൂം‍ ശാം‍ത നിരം‍ജന, ലാഗൂ മുഝേ ന കോഈ ബന്ധന ||
യഹ ജഗത സാരാ ഹൈ നശ്വര, മൈം‍ ഹീ ശാശ്വത ഏക അനശ്വര |
ദീദ ഹൈം‍ ദോ പര ദൃഷ്ടി ഏക ഹൈ, ലഘു ഗുരു മേം‍ വഹീ ഏക ഹൈ ||
സര്വത്ര ഏക കിസേ ബതലായേ, സര്വവ്യാപ്ത കഹാം‍ ആയേ ജായേ |
അനന്ത ശക്തി വാലാ അവിനാശീ, രിദ്ധി-സിദ്ധി ഉസകീ ദാസീ ||
സാരാ ഹീ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പസാരാ, ചലേ ഉസകീ ഇച്ഛാനുസാരാ |
യദി വഹ സം‍കല്പ ചലായേ, മുര്‌ദാ ഭീ ജീവിത ഹോ ജായേ ||

ബ്രഹ്മീ സ്ഥിതി പ്രാപ്ത കര, കാര്യ രഹേ നാ ശേഷ |
മോഹ കഭീ നാ ഠഗ സകേ, ഇച്ഛാ നഹീം‍ ലവലേശ ||
പൂര്‌ണ ഗുരു കൃപാ മിലീ, പൂര്‌ണ ഗുരു കാ ജ്ഞാന |
ആസുമല സേ ഹോ ഗയേ, സാം‍ഈ ആസാരാമ ||

ജാഗ്രത സ്വപ്ന സുഷുപ്തി ചേതേ, ബ്രഹ്മാനന്ദ കാ ആനന്ദ ലേതേ |
ഖാതേ പീതേ മൗന യാ കഹതേ, ബ്രഹ്മാനന്ദ മസ്തീ മേം‍ രഹതേ ||
രഹോ ഗൃഹസ്ഥ ഗുരു കാ ആദേശ, ഗൃഹസ്ഥ സാധു കരോ ഉപദേശ |
കിയേ ഗുരു നേ വാരേ ന്യാരേ, ഗുജരാത ഡീസാ ഗാം‍വ പധാരേ |
മൃത ഗായ ദിയാ ജീവന ദാനാ, തബസേ ലോഗോം‍ നേ പഹചാനാ ||
ദ്വാര പൈ കഹതേ നാരായണ ഹരി, ലേനേ ജാതേ കഭീ മധുകരീ |
തബസേ വേ സത്സം‍ഗ സുനാതേ, സഭീ ആര്‌തീ ശാം‍തി പാതേ ||
ജോ ആയാ ഉദ്ധാര കര ദിയാ, ഭക്ത കാ ബേഡാ പാര കര ദിയാ |
കിതനേ മരണാസന്ന ജിലായേ, വ്യസന മാം‍സ ഔര മദ്യ ഛുഡായേ ||

ഏക ദിന മന ഉകതാ ഗയാ, കിയാ ഡീസാ സേ കൂച |
ആഈ മൗജ ഫകീര കീ, ദിയാ ഝോം‍പഡാ ഫൂം‍ക ||

വേ നാരേശ്വര ധാമ പധാരേ, ജാ പഹും‍ചേ നര്‌മദാ കിനാരേ |
മീലോം‍ പീഛേ ഛോഡാ മന്ദര, ഗയേ ഘോര ജം‍ഗല കേ അന്ദര ||
ഘനേ വൃക്ഷ തലേ പത്ഥര പര, ബൈഠേ ധ്യാന നിരം‍ജന കാ ധര |
രാത ഗഈ പ്രഭാത ഹോ ആഈ, ബാല രവി നേ സൂരത ദിഖാഈ ||
പ്രാതഃ‍ പക്ഷീ കോയല കൂകന്താ, ഛൂടാ ധ്യാന ഉഠേ തബ സം‍താ |
പ്രാതര്വിധി നിവൃത ഹോ ആയേ, തബ ആഭാസ ക്ഷുധാ കാ പായേ ||
സോചാ മൈം‍ ന കഹീം‍ ജാഊം‍ഗാ, യഹീം‍ ബൈഠകര അബ ഖാഊം‍ഗാ |
ജിസകോ ഗരജ ഹോഗീ ആയേഗാ, സൃഷ്ടികര്‌താ ഖുദ ലായേഗാ ||
ജ്യൂം‍ ഹീ മന വിചാര വേ ലായേ, ത്യൂം‍ ഹീ ദോ കിസാന വഹാം‍ ആയേ |
ദോനോം‍ സിര പര ബാം‍ധേ സാഫാ, ഖാദ്യ പേയ ലിയേ ദോനോം‍ ഹാഥാ ||
ബോലേ ജീവന സഫല ഹൈ ആജ, അഘ്‌ര്യ സ്വീകാരോ മഹാരാജ |
ബോലേ സം‍ത ഔര പൈ ജാഓ, ജോ ഹൈ തുമ്‌ഹാരാ ഉസേ ഖിലാഓ ||
ബോലേ കിസാന ആപകോ ദേഖാ, സ്വപ്ന മേം‍ മാര്‌ഗ രാത കോ ദേഖാ |
ഹമാരാ ന കോഈ സം‍ത ഹൈ ദൂജാ, ആഓ ഗാം‍വ കരേം‍ തുമ്‌ഹരീ പൂജാ ||
ആസാരാമ തബ മന മേം‍ ധാരേ, നിരാകാര ആധാര ഹമാരേ |
പിയാ ദൂധ ഥോഡാ ഫല ഖായാ, നദീ കിനാരേ ജോഗീ ധായാ ||

ഗാം‍ധീനഗര ഗുജരാത മേം‍, ഹൈ മോടേരാ ഗ്രാമ |
ബ്രഹ്മനിഷ്ഠ ശ്രീ സം‍ത കാ, യഹീം‍ ഹൈ പാവന ധാമ ||
ആത്മാനം‍ദ മേം‍ മസ്ത ഹൈം‍, കരേം‍ വേദാന്തീ ഖേല |
ഭക്തി യോഗ ഔര ജ്ഞാന കാ, സദഗുരു കരതേ മേല ||
സാധികാഓം‍ കാ അലഗ, ആശ്രമ നാരീ ഉത്ഥാന |
നാരീ ശക്തി ജാഗ്രത സദാ, ജിസകാ നഹീം‍ ബയാന ||

ബാലക വൃദ്ധ ഔര നരനാരീ, സഭീ പ്രേരണാ പായേ ഭാരീ |
ഏക ബാര ജോ ദര്‌ശന പായേ, ശാം‍തി കാ അനുഭവ കര ജായേ ||
നിത്യ വിവിധ പ്രയോഗ കരായേം‍, നാദാനുസന്ധാന ബതായേം‍ |
നാഭി സേ വേ ഓമ കഹലായേം‍, ഹൃദയ സേ രാമ കഹലായേം‍ ||
സാമാന്യ ധ്യാന ജോ ലഗായേം‍, ഉന്‌ഹേം‍ വേ ഗഹരേ മേം‍ ലേ ജായേം‍ |
സബകോ നിര്‌ഭയ യോഗ സിഖായേം‍, സബകാ ആത്മോത്ഥാന കരായേം‍ ||
ഹജാരോം‍ കേ രോഗ മിടായേം‍, ഔര ലാഖോം‍ കേ ശോക ഛുഡായേം‍ |
അമൃതമയ പ്രസാദ ജബ ദേതേ, ഭക്ത കാ രോഗ ശോക ഹര ലേതേ ||
ജിസനേ നാമ കാ ദാന ലിയാ ഹൈ, ഗുരു അമൃത കാ പാന കിയാ ഹൈ |
ഉനകാ യോഗ ക്ഷേമ വേ രഖതേ, വേ തീന താപോം‍ സേ തപതേ ||
ധര്‌മ കാമാര്‌ഥ മോക്ഷ വേ പാതേ, ആപദ രോഗോം‍ സേ ബച ജാതേ |
സഭീ ശിഷ്യ രക്ഷാ പാതേ ഹൈം‍, സൂക്ഷ്‌മ ശരീര ഗുരു ആതേ ഹൈം‍ ||
സചമുച ഗുരു ഹൈം‍ ദീനദയാല, സഹജ ഹീ കര ദേതേ ഹൈം‍ നിഹാല |
വേ ചാഹതേ സബ ഝോലീ ഭര ലേം‍, നിജ ആത്മാ കാ ദര്‌ശന കര ലേം‍ ||
ഏക സൗ ആഠ ജോ പാഠ കരേം‍ഗേ, ഉനകേ സാരേ കാജ സരേം‍ഗേ |
ഗം‍ഗാരാമ ശീല ഹൈം‍ ദാസാ, ഹോം‍ഗീ പൂര്‌ണ സഭീ അഭിലാഷാ ||

വരാഭയദാതാ സദഗുരു, പരമ ഹി ഭക്ത കൃപാല |
നിശ്ഛല പ്രേമ സേ ജോ ഭജേ, സാം‍ഈ കരേ നിഹാല ||
മന മേ തേരാ നാമ രഹേ, മുഖ പേ രഹേ സുഗീത |
ഹമകോ ഇതനാ ദീജിഏ, രഹേ ചരണ മേം‍ പ്രീത ||
 
ഹരി ഓം‍ ഹരി ഓം‍......... ഹരി ഓം‍ ഹരി ഓം‍.........
ഹരി ഓം‍ ഹരി ഓം‍......... ഹരി ഓം‍ ഹരി ഓം‍........

 ||  ഗുരു മഹിമാ  ||

ഗുരു ബിന ജ്ഞാന ന ഉപജേ, ഗുരു ബിന മിടേ ന ഭേദ |
ഗുരു ബിന സം‍ശയ നാ മിടേ, ജയ ജയ ജയ ഗുരുദേവ ||

തീരഥ കാ ഹൈ ഏക ഫല, സം‍ത മിലേ ഫല ചാര |
സദഗുരു മിലേ അനം‍ത ഫല, കഹത കബീര വിചാര ||

ഭവ ഭ്രമണ സം‍സാര ദുഃ‍ഖ, താ കാ വാര ന പാര |
നിര്ലോഭീ സദഗുരു ബിനാ, കൗന ഉതാരേ പാര ||

പൂരാ സദഗുരു സേവതാം‍, അം‍തര പ്രഗടേ ആപ |
മനസാ വാചാ കര്‌മണാ, മിടേം‍ ജന്മ കേ പാപ ||

സമദൃഷ്ടി സദഗുരു കിയാ, മേടാ ഭരമ വികാര |
ജഹം‍ ദേഖോ തഹം‍ ഏക ഹീ, സാഹിബ കാ ദീദാര ||

ആത്മഭാം‍തി സമ രോഗ നഹീം‍, സദഗുരു വൈദ്യ സുജാന |
ഗുരുആജ്ഞാ ബിന പഥ്യ നഹീം‍, ഔഷധ വിചാര ധ്യാന ||

സദഗുരു പദ മേം‍ സമാത ഹൈം‍, അരിഹം‍താദി പദ സബ |
താതൈം‍ സദഗുരു ചരണ കോ, ഉപാസോ തജി ഗര്വ ||

ബിനാ നയന പാവേ നഹീം‍, ബിനാ നയന കീ ബാത |
സേവേ സദഗുരു കേ ചരണ, സോ പാവേ സാക്ഷാത് ||

ഹരി ഓം‍ ഹരി ഓം‍......... ഹരി ഓം‍ ഹരി ഓം‍.........
ഹരി ഓം‍ ഹരി ഓം‍......... ഹരി ഓം‍ ഹരി ഓം‍........print
rating
  Comments

There is no comment.

Anusthan Vidhi
MinimizeListen Audio >> Download

 
Asharamayan Arti
Minimize

Read Online 

Download pdf

Listen Audio >> Download

Watch Video >> Click Here

Asharamayan Paath Anubhavs
Minimize

Hearth Attack Se Raksha >> Download

Apaharan Se Mukti >> Download

Paath Se Baris >> Download

 
Copyright © Shri Yoga Vedanta Ashram. All rights reserved. The Official website of Param Pujya Bapuji